Anslagstavlan!

Välkommen till Electromontages hemsida.

 

2018-05-06, Vi har återigen lyckats vinna nytt ramavtal avseende datainstallationer med Göteborgs Stad och avtalet sträcker sig i 4 år med avslut 2022-05-06. Detta är tredje 4-årsperioden som vi lyckats vinna.

 

Läs mer under nyheter!

Tjänster

Eldriftsansvar

Den som är innehavare av en elanläggning är enligt lag skyldig att utöva tillsyn på anläggningen, du har s.k. eldriftsansvar. Med tillsyn menas att systematiskt övervaka och kontrollera att elanläggningen och den anslutna utrustningen är i gott skick och åtgärda eventuella fel och brister. Kontakta oss för mer information.

Vårt KMA-system

Vårt KMA-system är en helhetslösning som innehåller kvalitetssäkring, miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet.

Systemet är uppbyggt med utgångspunkt på kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 samt kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete enligt OHSAS 18001:2007.

Detta system är vår ledstjärna genom alla projekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetspolicy

img

 

Vi skall leverera produkter och tjänster som uppfyller våra kunders krav och förväntningar och som helst överträffar dessa och där vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer.

 

Detta innebär att:

-- Säkerställa att vi har rätt kompetens när vi levererar och installerar våra produkter och tjänster.

-- Låta vår verksamhet utmärkas av affärsmässighet och god affärsetik.

-- Ha serviceinriktad personal och hålla en hög servicegrad.

-- Vi vet att kvalitet är ett personligt ansvar och en uppgift för oss alla.

    Ständig förbättring är ett självklart arbetssätt för oss på Electromontage.

-- Planera och styra vår verksamhet så att allt blir rätt från början i varje led.

    Detta gör vi bl.a. genom att med förebyggande åtgärder förhindra att inträffade fel upprepas.

 

"Vår strävan är att göra rätt från början".

 

 

Miljöpolicy

img

 

För att skydda miljön skall Electromontage aktivt bedriva sin verksamhet resurssnålt och energieffektivt. Miljöarbetet skall baseras på en helhetssyn som omfattar Electromontages hela verksamhet.

 

Därför skall vi:

-- Hushålla med resurser och använda energi på ett ansvarsfullt sätt.

-- Arbeta med ständiga förbättringar så att verksamhetens påverkan på miljön minskar.

-- Prioritera leverantörer som aktivt arbetar med miljön.

-- Prioritera material som kan återanvändas eller återvinnas.

-- Höja kunskapen om miljöfrågor hos medarbetarna.

 

"Vi måste alla tänka på miljön och våra barns framtid"